شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

ناشناس.

+ عشق يک چرخه است: وقتي *عاشق* مي شويد، صدمه مي بينيد وقتي *صدمه* مي بينيد، متنفر مي شويد وقتي *متنفر* مي شويد، سعي مي کنيد فراموش کنيد وقتي سعي مي کنيد *فراموش* کنيد، دل تنگ مي شويد وقتي *دل تنگ* مي شويد… در نهايت دوباره *عاشق مي شويد*.
ساعت ویکتوریا
ناشناس.
رتبه 0
0 برگزیده
467 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top