شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

ناشناس.

+ من به *جاي خالي اش* بيشتر از خودش عادت کرده ام . . . اعتراف تلخيست…!!
ساعت دماسنج
ناشناس.
رتبه 0
0 برگزیده
467 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top