شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

ناشناس.

+ در زندگـے بـرآے هر آدمـے ! از يـک روز، از يـک جــآ، از يـک نفـر، بـہ بعـد...! ديگـر هـيچ چيـز مثـل قبـل نيستــ! نـہ روزهآ، نـہ رنگ هآ،نـہ خيـآبـآن هآ همـہ چيـز مـے شـود: دلتنگـے...!
درب کنسرو بازکن برقی
ناشناس.
رتبه 0
0 برگزیده
467 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top