شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ کاش ميفهميدي ســـکوت هميشه علامت رضــــايت نيست گاهي سکوت يعني "امــــا" يعني "اگــــــر" يعني هزار و يک دليل که " دل "ميترســــد بلند بگويد ديـــــگر احتياط لازم نيست . شکستني ها شکست هر جور مايليـــــد حمل کنيد .. !!
چراغ جادو
ناشناس.
رتبه 0
0 برگزیده
467 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top